Yükleniyor...

Gümrük Tarife Cetveli

Gümrük İdarelerinde, ticarete konu olan eşyaların ithalat ve ihracat işlemlerinde, gümrük vergisi, KDV, ÖTV, anti damping ve diğer ek mali mükellefiyetlerin hesaplanmasında, kota, gözetim, kayıt belgesi, TSE, CE, garanti belgesi, kontrol belgesi ve sağlık belgesi gerektiren işlemlerin belirlenmesinde, dış ticaret ve gümrük mevzuatı ile ilgili tebliğlerinin takip ve değerlendirilmesinde, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu (G.T.İ.P.) bilmek ve beyan etmek mecburiyeti vardır.

Ticarete konu malların sınıflandırılmasına yönelik olarak hazırlanan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin esasını “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi” (Harmonized Commodity Decription And Coding System) oluşturmaktadır. Ülkemiz bu sistemi 22.11.1988 tarihli ve 1997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10.11.1988 gün ve 3501 sayılı Kanun ile 01.01.1989 tarihinden geçerli olmak üzere kabul etmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetveli: eşyanın cins, nevi ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve alınacak gümrük vergisi oranlarının gösterildiği Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetveldir. 21 Bölüm ve 99 Fasıldan oluşmakta olup, 01. Fasıl Canlı Hayvanlardan başlayıp, 97. Fasıl Sanat Eserleri, Antika Eşyaya kadar sıralanmaktadır. 98. ve 99. Fasıllar ise akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.

Eşyaların tarifelerinin belirlenmesinde, en önemli başvuru aracımız, Gümrük Tarife Cetveli olup, diğer başvuru araçlarımız arasında; Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesini, Eşya Fihristini, Bağlayıcı Tarife Bilgilerini (BTB), Dünya Gümrük Örgütünün Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi uyarınca yayınlamış olduğu Sınıflandırma Görüşlerini (AVİ), AB Bağlayıcı Veri Tabanını, Gümrük Müsteşarlığının yayınlamış olduğu Sınıflandırma Kararlarını, Genelgeleri ve Tasarruflu Yazıları sayabiliriz. Tüm bu yazılı metinler yanında, tecrübe, doğru yorum, doğru değerlendirme, kısaca uzmanlık da gerekmektedir.

Dünya üzerinde ticarete konu olan her eşyanın bir kod numarası vardır. Gümrük İdarelerine beyan edeceğimiz eşyamızın kod numarasını bulmak için önce hangi fasılda olduğunu belirlemek, daha sonra dört rakamlı Tarife Pozisyonunu, altı rakamlı Alt Tarife Pozisyonunu, daha sonra da oniki rakamlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu (G.T.İ.P.) bulmamız gerekir.

Gümrük Tarife Cetvelinde birçok eşya ismen belirtilmiştir. İsmen belirtilmeyen eşyaları “Diğerleri” yada “Benzerleri” içerisinde aramamız gerekmektedir. Yine bazı eşyalar demonte vaziyette, tamamlanmamış, karışım halinde, çeşitli eşyanın birleşmesinden meydana gelmiş, perakende satılacak hale gelmiş veya set (takım) halinde olabilmektedir. Bu tür eşyaları sınıflandırırken Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları, Fasıl ve Bölüm notlarını mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekecektir. Eşyaları mamul olduğu madde, eşyanın içeriği, miktarı, hacmi ve kullanım yerine göre yorumlayarak, eşyanın mümeyyiz vasfına (ayırt edici özelliğine) göre tarifelendirmeliyiz.

İthalat ve İhracatçının, kısaca tüccarın ve dolaylı olarak, gümrük müşavirlerinin zarar görmemesi için, eşyaların gümrük idarelerine doğru beyan edilmesi gerekmektedir. Ve bu bir uzmanlık işidir. SÜRSAL Gümrük Müşavirliği olarak, kırk yıllık bilgi birikimimiz ve tecrübelerimizle, yetiştirdiğimiz yüzlerce öğrencimizle, çeşitli dernek ve kuruluşların yayın organlarında yer alan makale ve yazılarımızla, daha da iyi olmanın gayreti içerisindeyiz.

Bayram Doğan